Географія 9 клас      Петренко О.М.

Тема уроку:  Кількість, розміщення і природний рух населення.

Мета:познайомити учнів з поняттями «демографія», «перепис населення», «статево-вікова структура», «густота населення», «народжуваність», «смертність»;
розвивати просторове уявлення про розміщення населення на території країни;
навчити аналізувати динаміку чисельності населення, статево – вікову структуру, причини нерівномірності розміщення населення, погіршення демографічної ситуації в Україні, розраховувати  густоту населення, природний приріст

Тип уроку: урок засвоєння нових знань умінь та навичок.

Методи: Робота з статистичним матеріалом, «Дишифровщик», «Мозковий штурм», розв’язування географічних задач, робота з словником, робота з картами атласу, робота з географічними практикумами.

Обладнання: карта «Населення України», додаткові теоретичні матеріали за темою, роздавальний наочний матеріал

Основні терміни та поняття: густота населення, природний приріст, демографія, депопуляція, смертність, народжуваність, відтворення, природний приріст, природний рух, перепис населення, вікова структура, статева структура.

План уроку:

Організаційний.
Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.
Засвоєння нових знань.
Закріплення нового матеріалу.
Узагальнення і систематизація знань.
Підбиття підсумків. Рефлексія
Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент Емоційне налаштування на сприйняття навчального матеріалу

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні сучасну людину важко уявити без мобільного телефону. Це одночасно засіб спілкування та засіб листування. Ось і я вам написала смс – повідомлення, розшифрувавши яке ви дізнаєтесь тему яку будемо вивчати.

5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 5, 9 (Населення)

Давайте поміркуємо, для чого і кому потрібно вивчати населення країни (учні висловлюють свої думки, які записують на дошці)

Дійсно, населення – найбільше багатство кожної країни. Людина – творець матеріальних та духовних благ суспільства. А знання про кількість населення, його розміщення, віковий, статевий склад дуже важливі і потрібні не лише для уряду чи  аналітиків народного господарства, а й приватних підприємців. І прорахунки в даних можуть дорого коштувати.

Отже, сьогодні ми розпочинаємо в з вами вивчення нової теми Населення України, а тема нашого уроку: « Природний рух населення».

Пропоную переглянути параграф підручника і разом скласти план роботи на уроці.

План

Чисельність  населення України та причини її зміни.
 Густота населення, територіальні відмінності.
Демографічна ситуація України.

4.  Вікова та статева структури.

«Дешифрування"

«Мозковий  штурм»

Робота з підручником

ІІІ. Засвоєння нових знань умінь та навичок.

Поява людини на території України припадає на першу половину кам’яного віку – палеоліт (близько 300 тис. років тому). Про це свідчать знайденні археологами стоянки первісних людей у Середньому Придніпров’ї, Криму, Донбасі, Житомирщині. За підрахунками вчених наприкінці палеоліту територію України населяло більш як 20 тис. чол.. На початку XIV ст. чисельність населення становила приблизно 4.4 млн. чол., на початку  XVI ст. – 5.2 млн. чол.,   Згідно з оцінками вчених у XVIII ст. на українських землях проживало близько 9 млн. чол. Давайте проаналізуємо, як змінювалась чисельність населення України у ХХ ст. (додаток 1.) Учні аналізують діаграму, одночасно виділяють причини зменшення чисельності населення в країні.

Основними причинами зменшення є:

І і ІІ світові війни;
штучний голод (1932-1933 рр.);
сталінські репресії;
примусове переміщення населення через вказівки влади
освоєння Сибіру, Далекого сходу.

За даними Державного комітету статистики населення України на 1 січня 2009 року становило 46.1 млн. чол. Найбільш достовірні дані й повні відомості про кількість населення та його склад дають матеріали перепису. Останній перепис населення в Україні проводився у грудні 2001 року.

Незважаючи на те, що більша частина населення проживає у сприятливих умовах, проте розміщене не рівномірно, для цього використовують показник густоти населення (звернемось до словника і дамо визначення даному терміну)

Визначається даний показник за формулою:

Середня густота населення = кількість населення : площу території.

Нині середня густота населення в Україні становить 77 чол./км2.

Розглянемо карту атласу ст. 22(учні, які мають парний порядковий номер в журналі аналізують загальну густоту населення України, а непарний – густоту сільського населення України)

Так найбільша густота населення в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, харківській, львівській та Чернівецькій областях. Найрідше заселені північні та південні регіони менше 60 чол./км2. Найменша густота населення Чернігівська 35 чол./км2 та Херсонська 39 чол./км2.

Чим зумовлене таке нерівномірне розміщення населення по території України? (розвиток економіки країни, спеціалізація її окремих галузей, умови проживання)

Густота сільського населення відрізняється від середньої густоти населення; вона вища у західних областях: Львівська, Закарпатська, Чернівецька.  

 Зміни чисельності населення у часі відбуваються завдяки його природному та механічному рухові. Завдяки цим двом показникам визначають демографічну ситуацію в країні.

 Звернімося до словника і відшукаємо визначення даним термінам.

Природний рух населення характеризується абсолютними та відносними показниками. Так, 2007 році народилось 472.7 тис. немовлят, померло 762.9 тис. людей, таким чином чисельність населення скоротилась на 290.2 тис. чоловік. Це абсолютні показники природного руху.

Відносні показники характеризуються народжуваністю, смертністю, природним приростом.

Природний приріст визначається за формулою:

Природний приріст = народжуваність – смертність (вимірюється в проміле з розрахунку на 1000 жителів)

Проаналізуйте дані додатка 2, розрахуйте природний приріст

Як видно з розрахунків природний приріст може бути від’ємний і додатній. Якщо народжуваність переважає над смертністю – природний приріст додатній, якщо навпаки – від’ємний. В останні роки природній приріст є від’ємним таке явища отримало назву депопуляція.

Розглянемо ситуацію детальніше за картами атласу: учні які мають сині фішки, аналізують коефіцієнт народжуваності по регіонам, зелені – смертність, червоні – природний приріст.

(Найбільша народжуваність в Рівненській ( понад 12), Волинська, Закарпатська, чернівецька (11-12)

Найбільша смертність Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська.

Додатній природний приріст спостерігається в Рівненській та Закарпатській областях.)

Проблема депопуляції не виникла не сама по собі. В минулому це голодомори, репресії, війни, давайте визначимо причини, які впливають сьогодні на народжуваність та смертність населення в Україні.

Основні причини зниження народжуваності:

зміна соціально-економічного укладу;
зміни ролі жінок у суспільстві;
економічні кризи та нестабільність
екологічні проблеми;
проблеми із здоров’ям.

Основні причини смертності:

хвороби (серцево-судинні та онкозахворювання)
нещасні випадки, травми4
шкідливі звички

Народжуваність і смертність - біологічні явища, проте значний вплив на процес відтворення населення, мають і соціально – економічні умови : економічні ( рівень доходів родин, розмір допомоги після народження дитини), соціальні (стан медицини, значна кількість розлучень) та екологічні.

Окрім цього, є ще одна проблема розглянемо діаграму(додаток 3)

Одночасно з цим загострилась проблема, пов’язана з старінням нації.  Частка людей похилого віку відносно молоді почала невпинно збільшуватися.

Для прогнозування ходу відтворення та обліку майбутньої чисельності населення використовують статево вікову структуру, де виділяють з групи:

діти та підлітки (0-15 років);
працездатне населення (чоловіки від 16 до 60, жінки від 16 до 55 років)
люди старшого віку.

До першої групи відноситься 20.1% населення, до третьої – 23.3%, до другої – 56.6%(але  останніми роками відзначається стійке зменшення цієї частки населення).

Щодо статевої структури то розглянувши додаток 4, можна зробити висновок, що більшу частину населення становлять жінки 54%, чоловіки – 46%. Але в різних вікових групах співвідношення кількості чоловіків та жінок неоднакове.

Вікова і статева структура залежить від середньої тривалості життя. Середня тривалість життя жінок становить  роки, чоловіків – 62 роки. Якщо порівняти ці показники з аналогічними в інших країнах світу, отримаємо наступну картину: у Японії жінки-82, чоловіки – 76; у Швеції – 81 і 76 відповідно

Робота з статистичним матеріалом

Робота з словником

Робота з картами атласу

Робота з словником

Розв’язування географічних задач

Робота з картами атласу

IV. Узагальнення та систематизація  знань

Практична робота №3

Побудувати графік зміни кількості населення України за певний період.

Робота з практикумами

 

 

V. Домашнє завдання

1. Прочитати ст.28-31.

2.Запропонуйте владі проект вирішення депопуляції населення.

3. Проаналізуйте показники народжуваності, смертності, природного приросту, кількості шлюбів та розлучень у вашому місті.

Творчі завдання

VІ. Підведення підсумків. Рефлексія.

Таким чином ми можемо зробити висновок що природний рух населення в першу чергу залежить від економічного та соціального рівня розвитку країни, розвитку охорони здоров’я.

Цінування

Динаміка народжуваності, смертності та природного    приросту населення (осіб на 1000 жителів)

Словник термінів

Густота населення – ступінь заселення території або щільність розміщення населення.

Природний рух – зміна кількості та складу населення в результаті народжуваності й смертності, одруження та розлучення.

Механічний рух – переміщення населення з одного району проживання до іншого

Демографія – наука, що вивчає населення, його природний і механічний рух, статево-вікову структуру, структуру зайнятості населення, співвідношення міського та сільського населення, національний та релігійний склад.

Депопуляція – це процес зменшення чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик.

Вікова структура населення – співвідношення кількості різних вікових груп у загальній кількості населення.

Статева структура населення – співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення.

 

Музика  А.М.  Урок зарубіжної літератури        8 клас

Тема. Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи

Мета:  ознайомити  учнів  із  міфами  троянського  циклу;  допомогти  розкрити  їхні  ключові  образи; розвивати в учнів навички виразного читання та аналізу міфів, уміння висловлювати свої міркування та враження;ƒ прищеплювати учням почуття гуманізму, пошану до загальнолюдських цінностей.

Обладнання: відеопрезентація; ІКТ.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

Давньогрецькі  міфи  донесли  до  нас  дуже  важливу ідею:  запобігти  жорстокості,  ненависті,  кривавій  бійні  —  потрібно і можливо   Щоправда,  міфологічним  героям  допомагали боги, проте іноді ці самі боги й ускладнювали життя людей через власні  інтриги. У наш час усе залежить від доброї чи недоброї волі самих людей, і саме ми відповідальні за будь-яке скоєне нами зло. Отже, які моральні уроки можемо винести ми, читаючи міфи троянського циклу?
У зошитах запишіть число, класна робота, тема уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Переказ та аналіз вивчених міфів

Заповнити таблицю «Теми циклів міфів та їх герої».

(для учнів початкового та середнього рівнів – спираючись на текст підручника)

2) Перегляд відеопрезентації «Міфи троянського циклу».

 Коментар вчителя

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Виразне читання міфу «Облога Трої», обмін враженнями

2. Словникова робота

3. Літературний диктант

1) Що  чекало  на  греків,  коли  вони  на  кораблях  нарешті  припливли до Трої?

2) Чому ніхто з грецьких воїнів не зважувався першим ступити на берег?

3)Як  Одіссей  примудрився  висадитися  на  берег  першим  і  при цьому залишитися живим, спростувавши провіщення?

4) Чому ж другого воїна, який зійшов на берег, Протесілая, було вбито?

5) Якими були умови мирного вирішення конфлікту?

6) Чим завершилися переговори Менелая та Одіссея з троянцям?

7) Хто  сприяв  такому  рішенню? 

8)Що робили греки під час облоги з найблищіми до Трої містами та селами?

9) Хто з греків особливо відзначився у цій війні?

10) Скільки років тривала облога Трої?

11)Яку підлість учинив Одіссей щодо Паламеда і чому?

12) Кому належать слова: «О істино, мені шкода тебе, ти вмерла раніше, ніж я!»?

4. Взаємоперевірка та оцінювання

5. Виразне читання міфу «Смерть Ахілла», обмін враженнями

6. Словникова робота

7. Завдання творчо-аналітичного характеру

За  цитатами  схарактеризуйте  грецького  воїна-героя Ахілла:

 «страшним  гнівом  палав Ахілл  на  троянців»,

 «як  розлютований лев, бився Ахілл»,

 «Ахілл погрожував навіть богові, що вразить його списом»,

«тіло  його  стало  твердим,  як  криця,  а  п’яти  вода  Стіксу  не торк нулася»,  «грізний,  наче  вмираючий  лев»,

«й  до  мертвого не насмілювалися наблизитись троянці»,

«голосно оплакували греки свого найбільшого героя і рвали з горя волосся», «високу могилу насипали над ними греки, далеко її видно було з моря, вона свідчила про славу похованих у ній героїв».

8. Виразне читання міфу «Троянський кінь», обмін враженнями

9. Словникова робота

10. Інтерактивна вправа «мозковий штурм»

Визначте  й запишіть  головні  думки  міфу  «Троянський  кінь».

Які крилаті вислови з’явилися завдяки міфам

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Літературна гра «третій зайвий»

Оберіть в кожній трійці слів одне зайве;

а) Гектор, Одіссей, Гомер;

б) Великий, хитрий, несамовитий (Ахілл);

в) Менелай, Кассандра, Лаокоон;

г) Андромеда, Афіна, Елена

д) Агамемнон, Пріам, Патрокл

е) Троянський кінь, Авгієві стайні, Ахіллесова п’ята

ж) Іліон, Троя, Спарта

VІ. Домашнє завдання

Для всіх. Знати зміст міфів, уміти їх коментувати, характеризувати символи троянського циклу.

Індивідуальне. Підготувати повідомлення про Гомера, про зміст поеми «Іліада».

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Коло думок»

Складіть  3–4  речення  про  те,  чим  цінні  для  людства  давньогрецькі міфи.
Які моральні уроки надають нам ці міфи?

 

Потапкова С.М.  2-А клас   Українська  мова

Тема: Вправи на закріплення  написання  кличок  тварин

Мета: поглиблювати знання учнів про назви тварин та їх клички; вдосконалювати навички написання кличок тварин з великої букви; розвивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до тварин.

Обладнання: картки, малюнки тварин, таблиця

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  Діти, до нас сьогодні на урок завітали гості. А в народі кажуть «Гість у дім –   радість з ним». Тож проведімо наш урок у радісному настрої і подаруємо це відчуття нашим гостям.

Привітання

-Доброго дня!

-Мовимо за звичаєм.

-Доброго дня!

-Всім ми вам зичимо.

Вправа «Мікрофон»

  Учні, передаючи уявний мікрофон, висловлюють свою думку щодо поставленого вчителем запитання.

― Подумайте і скажіть, яким має бути наш урок? (Цікавим, пізнавальним, веселим, продуктивним, світлим, загадковим тощо).

― А якими маєте бути ви на уроці? (Дисциплінованими, уважними, зібраними, активними, виправними, наполегливими).

         Отже, якщо ви будете такими, то наш урок пройде цікаво, творчо й продуктивно. Тому все залежить від вас. Я сподіваюсь на вашу активність та уважність.

Знайомство з планом уроку

1.      Перевірка домашнього завдання

2.       Хвилинка каліграфії

3.      Робота над темою       

4.      Підсумок уроку

5.      Домашнє завдання

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (с. 117, вправа 306)

Діти, чи виконали ви домашнє завдання? Давайте його перевіримо. Вдома ви виконували вправу 306 на сторінці 117.

 — Які тварини згадуються у вправі?

— Назвіть тварин та їх клички. Поясніть написання кличок тварин.

- Чи всі з вас виконали саме так домашнє завдання? Хто припустився помилок? (Переглядаю зошити, визначаю найохайніше виконану роботу).

Підсумок  перевірки домашнього завдання (  відмічається смайликом на плані уроку)

III. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

Зошит свій я розгортаю,

Навкоси його кладу.

Ручку я ось так тримаю.

Сяду рівно, не зігнусь.

Буду я писати вправо.

До роботи я берусь.

 

Далі урок почнемо без зупинки

З каліграфічної хвилинки.

З перших букв поданих слів утворіть нове слово.

Кіт, олівець, річка, огірок,  вишня, ананас. (Корова)

Дайте кличку корові. Запишіть каліграфічно буквосполучення, кличку і речення.

Ча Ве Пу Веселка

Корова Веселка пасеться на луках

—  Поясніть написання слів з великої букви.

Вчитель вішає на дошку малюнок корови.

Підсумок хвилинки каліграфії (  відмічається смайликом на плані уроку)

Прочитайте слова лівого і правого стовпчиків.

кішка                Сніжинка 

корова              Орлик                           

кінь                   Берізка

Чому слова лівого стовпчика написані з малої букви, а правого – з великої? (Тому що в лівому стовпчику – назви тварин, а в правому – клички тварин. Клички тварин пишуться з великої букви).   Допоможіть тваринам обрати собі кличку.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми будемо   з вами повторювати написання слів кличок тварин, будете

розвивати своє мовлення, вдосконалювати навички читання.                                                                                                                                                                                                            Тема нашого уроку « Вправи на закріплення написання кличок тварин» 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 118)

Вправа 307

— Прочитайте. Доберіть заголовок. Знайдіть зачин, основну частину і кінцівку розповіді.

— До слова цуценя доберіть з тексту слова, близькі за значенням. Запишіть їх.

— Випишіть імена людей та клички тварин.

Гра «Впіймай велику букву»

- Я називатиму слова, ви уважно слухайте та плескайте в долоні, коли почуєте слово, яке треба писати з великої літери.

   Собачка, Бім,коза , Сірко , Рекс,  Вуханчик, кошеня, Маркіз.                                  

                                                                                                                                             Фізкультхвилинка

— Відгадайте тварину.

 Полюбляє він ковбаску,

Розгризає маслаки

І отримує він ласку

Від хазяйської руки.

Якщо друга захищає,

Про життя своє не дбає.

Хто твій вірний помічник?

Хто сміливий захисник? (Собака)

У кого вдома є собака?

— Що ви знаєте про цю тварину? Розкажіть.

Це цікаво!

Собаки – єдині тварини, які можуть розпізнавати наші емоції. Їм достатньо погляду, щоб зрозуміти, радієте ви або сумуєте. Вони здатні навіть співпереживати людям, відчуваючи ті ж емоції, що їхні господарі.

Середня тривалість життя собаки становить 15 років.

— Як собака служить людині?

Вправа 308

— Прочитайте текст, с. 118. Що нового ви дізналися?

— Випишіть клички собак, які побували в космосі.

— Назвіть головні слова в останньому реченні.

Вибірковий диктант. Самостійна робота.

—  Прочитайте вірш. Підкресліть в ньому тільки клички тварин.

… У баби є котик Жовтик,

Пухнастий животик.

У котика є сіра кішка Мишоїжка,

У кішки є сіре кошеня Нявченя…

На порозі пес —

Рудий весь,

Песика звуть Рудиком,

Хвіст у нього бубликом.

(О. Орач)

—  Поясніть, чому тваринам дали такі клички?

Розвиток мовлення

- Чи любите ви тварин?  Чому? Пригадайте, які казки про тварин ви читали ? Якими були їхні клички? (,,Рукавичка", ,,Колосок", ,,Курочка Ряба".)

- Як ви ставитесь до тварин? (Оберігаємо, любимо).                                                      

- Діти, а як одним словом назвати тварин, про які ми говорили на уроці? (Свійські)     

- Пригадайте назву вашої домашньої тваринки і її кличку. Складіть і запишіть речення.

Підсумок  роботи над темою уроку  (  відмічається смайликом на плані уроку)

Перегляд відео про котика Мурчика.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра «Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці ми вчилися...

— Я дізнався...

— Найбільше мені сподобалося...

Підсумок  уроку  відмічається смайликом на плані уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ   С. 119, вправа 311.

Оцінювання учнів.

Підсумок  домашнього завдання  (  відмічається смайликом на плані уроку)

- Урок наш закінчується. Дякую всім за роботу на уроці.

 

 

Музика А.М.   7 клас   Російська мова

 Тема. Слова автора и прямая речь.

Цели: повторить способы передачи чужой речи; научить расставлять знаки препинания при прямой речи, стоящей до и после слов автора; развивать речь, мышление; воспитывать любовь к родине, родному языку, толерантное отношение к другим языкам.

Прогнозируемые результаты: учащиеся знают о способах передачи чужой речи, правильно расставляют знаки препинания при прямой речи, стоящей до и после слов автора.

Тип урока: урок овладения новыми знаниями, формирования и совершенствования навыков и умений.

Оборудование: страницы учебника, карточки с заданиями, таблицы «Прямая речь», блюдо с водой, бумажные лилии синего и желтого цвета, фишки-разделители для групп, маркеры,

Ход урока

Организационный момент

- Здравствуйте, ребята. Проверьте на партах все ли готово к уроку. Улыбнитесь друг другу и нашим гостям. Садитесь, начнем урок русского языка. Поможет нам переключиться на русский язык Минутка поэзии.

(выразительное чтение своего  стихотворения детей)

Спасибо. Откройте тетради, запишите

Двенадцатое ноября

Классная работа

- Назовите известные вам орфограммы.

Актуализация опорных знаний.

 1. Каллиграфическая минутка.

- Для минутки каллиграфии я предлагаю вам записать слова русского писателя К.Паустовского:

Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.

- Как вы объясните  смысл этого предложения? На какие орфограммы следует обратить внимание?

2. Сюрприз «Волшебное озеро». Выберите себе лилию. На ней напишите, что вы больше всего хотите пожелать своей родине. Загните к серединке лепестки и осторожно положите их на поверхность воды. Если ваше желание от всего сердца – оно сбудется, и озеро раскроет ваш цветок-желание.

 1. Игра «Диалог». 2 ученика-помощника читают перед классом диалог.

- Ребята, вспомните из уроков украинского языка, как передать на письме чужую речь ( с помощью предложения с прямой речью)

Правильно, запишем тему урока «Слова автора и прямая речь»

Объявление темы и целей урока. Мотивация учебной деятельности.

- цели нашего урока : знать - что такое прямая речь;

                                  Уметь – находить предложения с прямой речью;

                                 правильно расставлять знаки препинания в них, правильно употреблять предложения с прямой речью.

- А для чего нам нужно столько знать и уметь?

- Вспомните, что такое прямая речь? (точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес или написал)

- Из чего состоит предложение с прямой речью? (слова автора и прямая речь)

Восприятие и усвоение нового материала.

 1. Коллективная работа с учебником. Упр.91.

- Прочитать текст, определить его тему.

- Расскажите, на каком языке говорят у вас в семье?

- Есть ли у вас знакомые, говорящие на языке, которого вы не знаете? А хотели бы иметь таких?

- Найдите в тексте упр.91 предложения с прямой речью. Зачитайте их.

- Выпишите предложения с прямой речью. Подчеркните слова автора.

- Объясните, какие знаки препинания ставят в тех случаях, когда ПР стоит перед СА?

(после ответа-таблица №1)

- Какие – когда ПР стоит после слов автора?

(таблица №2)

 

 1. Работа у доски. Упр. 93.

- Прочитать, дополнить ряды слов, записать их.

(три человека – у доски)

Глаголы вводящие прямую речь (написать, ответить, прочитать, приказать, попросить, поблагодарить, заметить, крикнуть, проворчать, буркнуть)

 1. Физкультминутка. Посмотрите, раскрылись ли наши лилии? Значит, все пожелания сбудутся

Закрепление изученного материала.

 1. Самостоятельная работа.. упр. 94.

- Сейчас на минутку вы станете писателями, перед которым стоит задача: превратить диалог упр.94  в предложения с прямой речью, вставив слова автора и придумать собеседникам имена.

- запишите составленные предложения. Объясните знаки препинания в предложениях.

2. Дискуссия на заданную тему.   Работа с группами. Упр. 95.

- Разделимся на 3 группы. Обсудите в группе тему упр. 94. Какие доказательства своей точки зрения можно привести,  чтобы убедить слушателя в своей правоте. Выберите представителя от группы 1 и 2. З группа выскажет свое мнение о том, насколько убедительными показались им выступления.

(а в это время – задания на доске, по карточке.)- списать, поставить знаки.

Систематизация и обобщение изученного на уроке.

 1. Озвучить правило постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью (опираясь на таблицы)
 2. Проверка  на доске: Расставьте знаки препинания в предложениях на доске.

Домашнее задание.

Придумать и записать по 2 предложения с прямой речью, стоящей до и после слов автора.

 • Выписать из художественных произведений по 2 предложения с прямой речью, стоящей до и после слов автора.

Подведение итогов урока

 1. Игра «Найди ошибку»

Таблица 3, 4,

 1. «Микрофон»

- На уроке мне понравилось (не понравилось)….

- Сегодня я узнал (узнала) …

Оценки. Аргументация. 

Шайхутдінова Т.В. 5 клас Образотворче мистецтво

Тема уроку:  Урок – подорож. Символіка в  українського орнаменту. Створення ескізу орнаменту для рушника.   

Мета заняття: продовжувати ознайомлювати учнів із декоративно-прикладним мистецтвом; навчати стилізувати та декорувати при­родну форму; закріпити розуміння понять «візерунок», «орнамент»; розвивати пізнавальні інтереси учнів, уміння працювати самостійно; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, інтерес до прекрасного, любов до національної художньої спадщини.

Матеріали:  фломастери, папір , олівці , картки , ластик.

Техніка: графіка.

Тип уроку: урок-подорож.

Хід  заняття:

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ    

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ

«Асоціативний кущ»

Давайте пригадаємо які  види  декоративно – прикладного  мистецтва ви знаєте?

(Декоративно – прикладне  мистецтво: розпис, килимарство, вишивка, різьба, ткацтво, писанкарство, гончарство, флористика, лозоплетіння, художня обробка металу.)

або

Гра «Закінч речення»

Декоративно-ужиткове мистецтво — це... (вид мистецтва, у якому пред­мети, мають художні якості й призначені для потреб людей,

До видів декоративно-ужиткового мистецтва належать... (розпис, різьблення, ткацтво, вишивка, народний живопис, гончарство, писанкарство, витинанка, лозоплетіння, флористика, художня об­робка металу, виготовлення виробів зі скла).

Які предмети побуту можна прикрашати орнаментами?

       Сьогодні ми з вами подорожуємо до  «Країни вишивки». Під час подорожі у нас будуть зупинки на різних станціях, де ми познайомимося з вишивкою, з українською символікою в вишивці, створимо ескіз орнаменту для рушника на основі традиційних елементів народної вишивки.

III.   МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

     Вишивка – це вид декоративно – ужиткового мистецтва, у якому узор та зображення виконуються ручним або машинним способом на різних тканинах, шкірі та інших матеріалах лляними, бавовняними, шовковими й шерстяними нитками, а також бісером.

Народна вишивка — це мистецтво, що постійно розвивається. Це безцінне багатство, створене про­тягом століть багатьма талановитими народними майстринями. Наше завдання — не роз­губити його, передати це яскраве диво наступним поколінням.

      У всіх видах декоративно – прикладного мистецтва збереглися спеціальні  значки  - символи, які служили оберегами.

Створюючи орнаменти народні майстри весь час звертались до природи, творчо осмислювали предмети і явища, їх барвистий колорит і прагнули все це відтворити. Ромби, хрестики, кружальця складені в орнамент, - усе це було прагненням людини передати   добро, обійти лихо.

IV .  ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

       Розпочинаємо нашу подорож  до «Країни вишивки».

ПЕРША ЗУПИНКА – «ІСТОРИЧНА».

       Одним із найстаріших видів декоративно – прикладного мистецтва є  вишивка. Археологи стверджують, що вишивка існує ще з часів трипільської культури. Так у селі Мартинівці Черкаської області було знайдено скарб, що датується  VI століттям нової ери – фігурки чоловіків одягнених у сорочки з вишивкою на грудях.

        Сестра Володимира Мономаха Анна створила в Києві, в Андріївському монастирі школу, де молоді дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом.

         Найпоширенішим кольором української вишивки є червоний і чорний.

/Звучить пісня Д. Павличка «Два кольори»/

         Навіть в пісні звучить символіка. У деяких місцевостях до червоної  і чорної барв додають ще жовту, жовтогарячу, зелену та синю. Рідко вживають срібні  та золоті, сірі нитки.

         На Волині  основним кольором був червоний, який доповнюється чорним, синім або зеленим. На Київщині основним був червоний, доповнювався  чорним та жовтим.

        На Полтавщині – золотими, блакитними, темно – синіми, зеленуватими.

        На Львівщині – червоний, синій, білий, зелений, жовті кольори. Усі вони оздоблювалися  символами – оберегами.

        Тому друга зупинка нашої подорожі  - «ОБЕРЕГОВА».

Збереглися спеціальні символи, які служили оберегами. Для оздоблення виробів умільці використовують символи – обереги, які за повір’ям захищають їх власника від злих сил і поганого ока, наговорів.

         Умовно ми розподіляємо о